Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Aιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

H υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ θα διαρκέσει από 1 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2010.

Στις κατηγορίες των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και τα άτομα που έχουν προστατευόμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ατομικού αφορολόγητου ορίου. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) που λαμβάνεται αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί του σημερινού τιμολογίου. Το όριο κατανάλωσης για αυτή την κατηγορία είναι 1200kwh. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτό το όριο, τότε δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω εκπτώσεις.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ www.dei.gr είτε τηλεφωνικά στο 210 9298000. Από 18.10.2010 η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στα ΚΕΠ της χώρας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά:
– Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα, που αφορά τα δημοτικά τέλη κλπ.) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27ης Σεπτεμβρίου 2010.
– ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου.
– Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2. Για υποβολή στα ΚΕΠ τα παραπάνω και επιπλέον:
Ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί το δικαιούχο.


Ενεμέρωση απο ΟΜΚΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: