Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Προμήθεια και διάθεση αποκωδικοποιητών ψηφιακής τηλεόρασης σε ΑμεΑΣτο Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) ανετέθη προ τριμήνου από την Κοινωνία της Πληροφορίας η σχεδίαση και η διαχείριση του έργου.

Το ΙΚΠΑ οργάνωσε διεπιστημονική ομάδα από εξειδικευμένους επιστήμονες και μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με στόχο την καταγραφή των απαιτούμενων προδιαγραφών
και την υποβολή του σχετικού τεχνικού δελτίου.

Το έργο προτείνει την παραχώρηση στους δικαιούχους μετά από την οριοθέτηση κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης (μέσω των συλλογικών φορέων των αναπήρων, προκειμένου να προσδιορισθούν σε ατομικό επίπεδο οι ανάπηροι κατά κατηγορία αναπηρίας και γεωγραφική περιοχή (τόπο εγκατάστασης του εξοπλισμού), τον απαραίτητο εξοπλισμό υποστηρικτικής τεχνολογίας προκειμένου να αποκτήσουν τα άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε κατανοήσιμο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Ο εξοπλισμός θα έχει τη μορφή συσκευής που δύναται να τοποθετηθεί παράπλευρα στην οθόνη τηλεόρασης και η οποία θα ενσωματώνει ή/και θα συνοδεύεται από τον κατάλληλο διευκολυντή. Ο αποκωδικοποιητής, θα παρεμβάλλεται μεταξύ κεραίας και οθόνης. Ως αναπόσπαστο μέρος του εξοπλισμού θεωρείται και η συσκευή τηλεχειριστηρίου που θα διαθέτει ανάλογα προς την κύρια συσκευή λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Η Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος – δικαιούχος καταθέτει αίτηση παραχώρησης του εξοπλισμού στο συλλογικό όργανο που είναι εγγεγραμμένος, επισυνάπτοντας τα πρόσφατα έγγραφα μέσω των οποίων πιστοποιείται η αναπηρία και το είδος της αναπηρίας του,

Ο συλλογικός φορέας επεξεργάζεται τις πληροφορίες επί των εγγράφων και βάση των κριτηρίων τα προωθεί στο ΙΚΠΑ, υποδεικνύοντας το είδος του εξοπλισμού που είναι πρόσφορος για την κατηγορία και το βαθμό αναπηρίας του δικαιούχου.

Το ΙΚΠΑ ενημερώνει τη σχετική βάση δεδομένων, ελέγχει την μοναδικότητα του αιτήματος του ενδιαφερομένου και εκδίδει μοναδική βεβαίωση / εξουσιοδότηση που θα επιτρέπει στον δικαιούχο να παραλάβει (επί παρακαταθήκη) τον εξοπλισμό στον τόπο κατοικίας του. Το προαναφερθέν έγγραφο θα αναφέρει τον τύπο του εξοπλισμού που είναι κατάλληλος για το είδος αναπηρίας του δικαιούχου, όπως προσδιορίσθηκε από τον συλλογικό του φορέα.

Η προαναφερθείσα βεβαίωση, θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο, επιτρέποντάς του να επισκεφθεί ο ίδιος ή εκπρόσωπός του, τον προμηθευτή της αρεσκείας του με στόχο να επιλέξει τον εξοπλισμό του αντίστοιχου τύπου.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει ελεύθερο και εγκατεστημένο τον επιλεγέντα εξοπλισμό, στο χώρο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, τηρώντας τις οδηγίες του προαναφερθέντος εγγράφου του ΙΚΠΑ. Στο έγγραφο ο δικαιούχος θα βεβαιώνει οτι κατά την παράδοση, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση (τοποθέτηση), η ρύθμιση / παραμετροποίηση και η επίδειξη λειτουργίας του εξοπλισμού σε πραγματικές συνθήκες και η παράδοση των εγγράφων / οδηγιών χρήσης και όρων εγγύησης, συντήρησης on-site.

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, o προμηθευτής θα προσκομίσει στο ΙΚΠΑ τα απαραίτητα βεβαιωτικά έγγραφα και τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα ΚΒΣ παραστατικά, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εξόφλησής του.

Μέσα στον Ιούνιο θα οργανωθεί ημερίδα με σκοπό την κοινοποίηση των προδιαγραφών και την ευαισθητοποίηση της αγοράς ώστε να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατό η κατασκευή τους. Το έργο το οποίο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της Ψηφιακής τηλεόρασης είναι απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα και πρωτοποριακό . Η μέχρι τώρα καθυστέρηση οφείλεται στο ότι οι συμβατικοί αποκωδικωποιητές είναι ακατάλληλοι για τα άτομα με αναπηρία , στο ότι το Ινστιτούτο έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα των παρεχόμενων αποκωδικωποιητών σε συνέργια με την ΕΡΤ και στο ότι το έργο εντάσσεται στην κοινωνία της πληροφορίας και ακολουθεί όλα τα στάδια ωρίμανσης. Το βέβαιο είναι ότι το έργο αυτό μαζί με τα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπήρων αναβαθμίζουν την παροχή ποιότητας των υπηρεσιών της πολιτείας προς τους αναπήρους.

του Ευστάθιου Τριανταφύλλου , Πρόεδρου Δ.Σ του ΙΚΠΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΙΚΠΑ)


ΠΗΓΗ: Disabled

Δεν υπάρχουν σχόλια: