Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

Η αυτοεκτίμηση των κωφών ατόμων: εμπειρική έρευνα

Μετά απο έρευνα, τις οποίας τα στοιχεία βρίσκονται αναλυτικά στο Blog του κυρίου Παπαφάνη Ευστράτιου που αναφέρω και πιο κάτω, Καταλήξανε στα εξής συμπεράσματα:

Από την ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων της έρευνάς μας, συμπεραίνουμε ότι η αυτοεκτίμηση των ατόμων με προβλήματα ακοής δεν διαφέρει από αυτή των ακουόντων. Συγκεκριμένα, τα άτομα με προβλήματα ακοής δεν σημειώνουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τους ακούοντες, αντιθέτως στο δείγμα μας τα άτομα με προβλήματα ακοής έχουν μέτρια προς υψηλή αυτοεκτίμηση (185,48), ενώ η συνολική αυτοεκτίμηση του πληθυσμού της Ελλάδας είναι μέτρια (180,7) (Παπάνης Ε., 2004) Επίσης, όπως και στον γενικό πληθυσμό η συνολική αυτοεκτίμηση των γυναικών είναι ελάχιστα υψηλότερη από αυτή των ανδρών, το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες με προβλήματα ακοής, παρόλο που παρουσιάζουν λίγο μεγαλύτερη διαφορά.
Ακόμη οι γυναίκες με προβλήματα ακοής υπερτερούν έναντι των ανδρών με προβλήματα ακοής στην εργασιακή, οικογενειακή, ενδοπροσωπική και στην αυτοεκτίμηση της εξωτερικής εμφάνισης, ενώ οι τελευταίοι τις ξεπερνούν μόνο στην κοινωνική αυτοεκτίμηση. Επίσης, όπως ισχύει και για τον γενικό πληθυσμό, τα δύο φύλα δείχνουν ότι έχουν εξισωθεί σε όλες τις κοινωνικές παραμέτρους, ακόμα και στο τομέα της εργασίας. Στην έρευνά μας βρέθηκε ότι οι παντρεμένοι με προβλήματα ακοής έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση σε σχέση με τους άγαμους με προβλήματα ακοής, σε σχεδόν όλους τους τομείς, με μόνη εξαίρεση την αυτοεκτίμηση της εξωτερικής εμφάνισης.
Επιπλέον, η εργασιακή, η κοινωνική και η ενδοπροσωπική αυτοεκτίμηση των ατόμων με προβλήματα ακοής επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα είδη αυτοεκτίμησης. Η κοινωνική αυτοεκτίμηση ατόμων με προβλήματα ακοής επηρεάζεται από την ηλικία του ατόμου και θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας της κοινωνικής αυτοεκτίμησης ατόμων με προβλήματα ακοής. Η οικογενειακή αυτοεκτίμηση ατόμων με προβλήματα ακοής επηρεάζει την εργασιακή, την κοινωνική και την ενδοπροσωπική αυτοεκτίμηση αυτών των ατόμων. Ενώ η αυτοεκτίμηση εξωτερικής εμφάνισης ατόμων με προβλήματα ακοής δεν επηρεάζεται από την ηλικία και ούτε συσχετίζεται με την οικογενειακή αυτοεκτίμηση.
Όμως, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, η αυτοεκτίμηση των ατόμων με προβλήματα ακοής δεν επηρεάζεται από παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση, ο χρόνος έναρξης και ο βαθμός της απώλειας ακοής, η χρήση ή μη ακουστικού βαρηκοΐας και τα μοντέλα εκμάθησης λόγου. Όμως, τα μοντέλα εκμάθησης λόγου παρουσιάζονται στην ανάλυσή μας να επιδρούν στην συνολική, οικογενειακή και εργασιακή αυτοεκτίμηση των ατόμων με προβλήματα ακοής. Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη της ομιλίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση των ατόμων, από την στιγμή που απουσιάζει η νοηματική γλώσσα ως γνώση από την πλειοψηφία των μελών της ευρύτερης κοινωνίας. Εξάλλου τα είδη της αυτοεκτίμησης στα οποία επιδρούν τα μοντέλα εκμάθησης λόγου είναι αυτά που απαιτούν συνήθως περισσότερο την χρήση προφορικού λόγου για να επιτευχθεί η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων με προβλήματα ακοής και των ακουόντων. Αυτό ισχύει, γιατί οι περισσότεροι γονείς κωφών παιδιών είναι ακούοντες, οπότε δεν γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα και ίσως να μην επιθυμούν να την μάθουν. Και επίσης, γιατί και στον εργασιακό τομέα είναι σπάνια πιθανότητα ένα κωφό άτομο να έχει συνάδελφο με προβλήματα ακοής, ενώ η ανάγκη για επικοινωνία και ενημέρωση είναι επιτακτική.
Σύμφωνα με τα ποιοτικά ευρήματα, τα άτομα με προβλήματα ακοής πιστεύουν ότι έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, που πολλές φορές παρουσιάζεται και ως αμυντική. Χρειάζεται όμως να περάσουν από πολλά στάδια αυτογνωσίας για να επιτύχουν την κοινωνική προσαρμογή και ένταξή τους, καθώς αυτή τους η ιδιαιτερότητα μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την εξέλιξή τους, αναλόγως πως την χειρίζονται. Αυτά τα ικανοποιητικά επίπεδα αυτοεκτίμησης, που παρουσιάζονται, εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την οικογενειακή αυτοεκτίμηση και την αποδοχή που δέχεται το παιδί. Στο εύρημά μας όμως παρουσιάζεται και η άποψη ότι η αυτοεκτίμηση εξαρτάται από παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η κοινωνικότητα και η επιτυχής επικοινωνία του ατόμου.
Τα Κωφά άτομα κατά κύριο λόγο ισχυρίζονται ότι επιθυμούν να πείσουν την κοινωνία να άρει τις προκαταλήψεις απέναντί τους. Θεωρούν ότι αυτό το απλό ελάττωμα στην ακοή τους, έχει συνέπειες στην επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον και ότι οι ακούοντες θα πρέπει να σέβονται την κουλτούρα τους και βάση αυτής να καθορίζεται η αποδοχή και η ένταξή τους στην κοινωνία. Επίσης, θεωρούν ότι η διαφορά τους, αφορά καθαρά τον επικοινωνιακό κώδικα που χρησιμοποιούν που είναι οπτικός και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλες οι κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες.

Δείτε το πλήρες κείμενο απο το blog: Ελληνική Κοινωνική Έρευνα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: